Bankructwo w UK – jak pozbyć się długów?

Spośród wszystkich państw europejskich Anglia i Walia posiadają najbardziej przychylne potencjalnym dłużnikom prawo. Jest tak zarówno w przypadku upadłości firmy zarejestrowanej w UK, jak i upadłości konsumenckiej. Nieskomplikowana procedura zachęca wielu obcokrajowców do rozpoczęcia procedury upadłości konsumenckiej właśnie na Wyspach. Sytuacja ta może ulec zmianie 31 października 2019 r wraz z opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, zależy to jednak od efektów negocjacji brexitowych.

 

Upadłość konsumencka

Kto może ją ogłosić?

Wniosek o stwierdzenie upadłości konsumenckiej może złożyć każda osoba, która przebywa na stałe w Wielkiej Brytanii, pracuje tam i płaci podatki – innymi słowy, każda osoba, która może udowodnić, że Wielka Brytania jest jej centrum interesów życiowych (ang. Centre of Main Interests).

Proces

Procedura upadłościowa rozpoczyna się od momentu złożenia elektronicznego wniosku do odpowiedniego sądu. Wraz z wnioskiem należy wnieść opłatę sądową w wysokości £680, w której zawarte są również koszty postępowania syndyka. Sędzia zobowiązany jest do wydania decyzji w ciągu 28 dni. Jeśli sąd przychyli się do wniosku, wyrok zostanie przekazany syndykowi, którego zadaniem jest ocena stanu majątkowego dłużnika oraz poinformowanie wierzycieli o upadłości.

Co dalej?

W przypadku kiedy dłużnik posiada wystarczająco duże dochody, aby po zapewnieniu utrzymania swojego oraz osób od niego zależnych posiadać jeszcze dostępne środki finansowe, syndyk może podjąć decyzję o stworzeniu planu spłaty wierzycieli. Plan ten nie może jednak obejmować okresu dłuższego niż 3 lata i może ulegać zmianom w zależności od aktualnej sytuacji finansowej osoby spłacającej długi. Przez kolejny rok po ogłoszeniu upadłości finanse dłużnika podlegają kontroli syndyka, jest to okres tzw. restrykcji. Po upływie tego czasu informacja o bankructwie zostaje automatycznie usunięta z rejestru, a długi anulowane, nawet jeśli ich wartość nie została spłacona z powodu ograniczeń majątkowych.

 

Upadłość spółki LTD

Kto może ją ogłosić?

Rozpoczęcie procesu upadłościowego spółki LTD zaczyna się poprzez podjęcie decyzji przez dyrektora spółki. Jest tak w przypadku kiedy dyrektor jest jedynym udziałowcem, w innym wypadku decyzja o ogłoszeniu upadłości musi zostać poparta przez przynajmniej 75% udziałowców w czasie głosowania.
Proces

Spółka, może zostać zlikwidowana na dwa sposoby:

Members’ Voluntary Liquidation, czyli dobrowolna likwidacja na podstawie decyzji udziałowców. Jest to sposób odpowiedni dla spółek posiadających środki wystarczające na pokrycie swojego zadłużenia w przeciągu 12 miesięcy. Należy również mianować likwidatora, który będzie nadzorował cały proces upadłościowy.

Creditors’ Voluntary Liquidation, czyli dobrowolna likwidacja zadłużonej spółki przez wierzycieli. To rozwiązanie przeznaczone jest dla spółek, które są niewypłacalne a ich aktywa nie są wystarczające do pokrycia wszystkich zobowiązań. Dzięki wybraniu tego rozwiązania, środki uzyskane w trakcie likwidacji firmy zostaną wykorzystane na pokrycie zadłużenia, a pozostające po zakończonym procesie likwidacji długi zostaną anulowane.

Co dalej?

W trakcie likwidacji firmy kontrolę nad spółką przejmuje syndyk masy upadłościowej. Zadaniem syndyka jest zebranie funduszy na spłatę jak największej części zobowiązań poprzez sprzedaż majątku firmy. Na tym etapie wypłacane są również zaległe wynagrodzenia.

Odpowiednie przeprowadzenie procesu likwidacji pozwoli uniknąć dalszych konsekwencji wynikających ze złej sytuacji finansowej firmy. Dzięki naszemu długiemu doświadczeniu we współpracy z zadłużonymi spółkami, będziemy w stanie doradzić najlepsze rozwiązanie również Twojej firmie.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania i chcesz omówić je z jednym z naszych specjalistów ds. Upadłości, skontaktuj się z Joanną Titarczuk: joannatitarczuk@insolveplus.com, 020 7495 2348

Insolve Plus
Insolve Plus

Leave Comment

Privacy Policy - Terms of Use

Insolve+ - Pozycjonowanie stron UK - Neadoo Digital