london-tower-bridge

Bankructwo a likwidacja w UK?

london-tower-bridge

Sprzyjające przedsiębiorcom przepisy oraz korzystny system podatkowy obowiązujący w Wielkiej Brytanii sprawiają, że zarówno zakładanie, jak i przenoszenie tam działalności gospodarczej jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. Jednak nie każdy biznes może odnieść sukces i zdarzają się momenty, w których firma może napotkać problemy finansowe. Jeśli takie kłopoty nie są jeszcze zbyt poważne, najprawdopodobniej możliwe będzie znalezienie innego wyjścia z sytuacji. Niestety, może zdarzyć się też sytuacja, która jest już na tyle trudna, że jedynym sposobem na uniknięcie dalszych komplikacji będzie ogłoszenie upadłości spółki. Warto również mieć na uwadze fakt, że taką sytuację często błędnie określa się jako bankructwo firmy LTD. Jednak w UK określenie „bankructwo” odnosi się tylko do upadłości osób fizycznych, w przypadku spółek LTD mówimy o ich likwidacji.

Jak wygląda proces likwidacji firmy LTD w UK?

Kiedy firma LTD stanie się niewypłacalna, jednym z często stosowanych rozwiązań jest rozpoczęcie procesu jej likwidacji. Pozwala to na zamknięcie spółki LTD, przy jednoczesnym uregulowaniu możliwie jak największej części zadłużenia. Dostępne są trzy sposoby przeprowadzenia likwidacji.

  • Pierwszym z nich jest compulsory liquidation, czyli likwidacja przymusowa. W większości przypadków związana jest ze złożeniem przez wierzyciela firmy wniosku do sądu o wydanie nakazu zamknięcia spółki LTD w celu odzyskania należnych pieniędzy. W chwili podjęcia przez sąd decyzji dyrektorzy tracą możliwość znalezienia innego rozwiązania sytuacji.
  • Kolejną drogą dla wierzycieli, z której mogą skorzystać, kiedy firma nie posiada wystarczających środków na pokrycie swoich należności, jest Creditors’ Voluntary Liquidation (CVL). Jest to sposób pozwalający na dobrowolne zlikwidowanie spółki przez jej wierzycieli oraz uzyskanie środków wystarczających na spłacenie przynajmniej części zobowiązań.
  • Trzecim sposobem jest Members’ Voluntary Liquidation (MVL), czyli dobrowolna likwidacja spółki na podstawie decyzji podjętej przez dyrektora oraz udziałowców. Mogą z niego skorzystać firmy, które mimo zadłużenia posiadają wystarczające aktywa do opłacenia wszystkich zaległości w ciągu 12 miesięcy.

Do czego zobowiązany jest dyrektor w momencie likwidacji firmy?

Kiedy sytuacja finansowa stanie się na tyle poważna, że jedynym rozwiązaniem będzie zamknięcie spółki LTD, jej dyrektor zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich kroków. Pozwoli to nie tylko na sprawne zakończenie całego procesu, ale także na uniknięcie konsekwencji prawnych, które mogłyby wyniknąć z podejmowania decyzji prowadzących do pogorszenia jej położenia.

W chwili, gdy dyrektor zda sobie sprawę, że upadłość firmy jest już nieunikniona, pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest zaprzestanie wszelkiej działalności, a w szczególności wydatków, które mogą pogłębić istniejący już problem.

Następnie konieczne jest zorganizowanie spotkania dla udziałowców, na którym kwestia upadłości likwidacyjnej zostanie poddana pod głosowanie. Dopiero kiedy zostanie ona poparta przez co najmniej 75% uprawnionych do oddania głosu, można kontynuować proces.

vote

Kolejnym wymogiem jest ogłoszenie podjętej uchwały poprzez przekazanie jej treści do Companies House, a także opublikowanie stosownej informacji w The Gazette, dzięki czemu stanie się ona dostępna publicznie, nie później niż 14 dni po zapadnięciu decyzji.

Po dopełnieniu powyższych formalności niezbędne jest mianowanie osoby, która przejmie odpowiedzialność za działania spółki w trakcie likwidacji. Odpowiednikiem syndyka masy upadłościowej w UK jest licencjonowany likwidator. Obowiązkiem takiej osoby będzie nadzór nad całym procesem oraz uregulowanie zaległości finansowych, dzięki wykorzystaniu dostępnych środków.

Dyrektor spółki LTD, która jest w trakcie likwidacji, jest również zobowiązany do przygotowania sprawozdania finansowego spółki w celu jasnego i szczegółowego przedstawienia jej sytuacji.

Upadłość firmy a odpowiedzialność dyrektora?

W momencie, kiedy spółka staje się niewypłacalna, jej dyrektor powinien jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki, takie jak zaciągnięcie rady doświadczonego doradcy. Istnieje szansa, że możliwe będzie znalezienie sposobu na wyjście z problemów. Nawet jeśli ta opcja nie będzie dostępna, pozwoli przynajmniej na uniknięcie późniejszego zarzutu o podejmowanie nieuzasadnionych działań prowadzących do pogorszenia sytuacji finansowej spółki.

Należy wiedzieć, że w chwili kiedy firma napotyka poważne problemy z wypłacalnością, obowiązkiem dyrektora jest zadbanie nie tylko o interes spółki, ale także jej wierzycieli. W trakcie likwidacji jednym z zadań osoby wyznaczonej na likwidatora będzie zbadanie, jakie kroki zostały podjęte w czasie poprzedzającym rozpoczęcie procesu.

Likwidacja spółki a majątek w Polsce?

notebookW przypadku spółek LTD, dyrektor ani udziałowcy nie odpowiadają swoim osobistym majątkiem w momencie wystąpienia jakichkolwiek problemów finansowych. Odpowiedzialność wspólników ogranicza się do wysokości wkładu wniesionego do kapitału zakładowego. Dlatego rozpoczęcie procesu likwidacyjnego nie będzie miało wpływu na posiadane środki, które nie są bezpośrednio powiązane ze spółką.

Jeśli jednak likwidator znajdzie dowody, że na pogorszenie sytuacji firmy wpłynęły nieuzasadnione działania podjęte przez dyrektora i zostaną one zakwalifikowane jako szkodliwe dla stanu spółki oraz wierzycieli, może to prowadzić do przypisania takiej osobie częściowej lub całościowej odpowiedzialności za spłatę zadłużenia.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania i chcesz omówić je z jednym z naszych specjalistów ds. Upadłości, skontaktuj się z Joanną Titarczuk: joannatitarczuk@insolveplus.com, 020 7495 2348

Insolve Plus
Insolve Plus

Leave Comment

Privacy Policy - Terms of Use

Insolve+ - Pozycjonowanie stron UK - Neadoo Digital