dyskwalifikacja dyrektora

Dyskwalifikacja dyrektora

Podjęcie się funkcji dyrektora spółki LTD powinno być dobrze przemyślaną decyzją, ponieważ jest to bardzo odpowiedzialne stanowisko. Wiąże się nie tylko z możliwością decydowania o podejmowaniu kroków istotnych dla przyszłości firmy, ale również z poniesieniem konsekwencji, jeśli okażą się one błędne.

Obowiązki dyrektora

W świetle obowiązującego w Wielkiej Brytanii prawa, dyrektor spółki LTD zobowiązany jest do prowadzenia spółki w sposób zgodny z przepisami prawa, a podejmowane przez niego decyzje powinny być korzystne dla jej dalszego rozwoju. Niezbędne jest również przestrzeganie określonych terminów w kwestii składania sprawozdań finansowych. Niedopełnienie swoich obowiązków może doprowadzić do nałożenia kary pieniężnej, a nawet do dyskwalifikacji dyrektora z pełnionego stanowiska.

Zgłoszenie nieodpowiednich działań

Każda osoba posiadająca informacje na temat niezdolności danej osoby do dalszego wypełniania zadań wynikających z funkcji dyrektora może zgłosić taki przypadek. Wszelkie informacje niezbędne do podjęcia takiego kroku można znaleźć na stronie www.gov.uk. Pod określeniem „nieodpowiednie działania” mogą znajdować się m.in:

  • kontynuowanie działań firmy pomimo niewypłacalności,
  • wykorzystywanie majątku firmy dla własnych korzyści,
  • prowadzenie księgowości firmy w sposób niezgodny z obowiązującymi standardami,
  • niepłacenie należnych podatków.

Jak przebiega dyskwalifikacja?

Po otrzymaniu zgłoszenia lub w trakcie prowadzenia postępowania likwidacyjnego Insolvency Service sprawdzi, czy zarzucane uchybienia są zgodne ze stanem faktycznym. Jeśli zostaną one potwierdzone, dyrektor otrzyma oficjalne pismo informujące go o rozpoczęciu procesu dyskwalifikacji, a także o powodach, które doprowadziły do takiej decyzji. Dodatkowo będą tam również określone możliwe do podjęcia dalsze kroki. W chwili otrzymania takiego pisma warto zasięgnąć porady prawnej by zdecydować o dalszych działaniach. Dyrektorzy, którzy nie zgadzają się z wystosowanymi zarzutami, mają szansę bronić swojego stanowiska na sali sądowej, możliwe jest jednak również dobrowolne poddanie się dyskwalifikacji, co pozwoli na uniknięcie rozprawy.

darmowe porady prawne

Konsekwencje dyskwalifikacji

W momencie dyskwalifikacji dane dyrektora zostaną opublikowane w internetowej bazie danych Companies House zawierającej listę zdyskwalifikowanych dyrektorów, a także w rejestrze Insolvency Service. Dyskwalifikacja może zostać zasądzona na okres wynoszący nawet do 15 lat. W czasie jej trwania, pod groźbą kary, nie można zajmować stanowiska dyrektorskiego, a także założyć ani prowadzić firmy zarejestrowanej na terenie Wielkiej Brytanii bez wcześniejszej zgody sądu.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania i chcesz omówić je z jednym z naszych specjalistów ds. Upadłości, skontaktuj się z Joanną Titarczuk: joannatitarczuk@insolveplus.com, 020 7495 2348

Insolve Plus
Insolve Plus

Leave Comment

Privacy Policy - Terms of Use

Insolve+ - Pozycjonowanie stron UK - Neadoo Digital