Kto ponosi koszty niewypłacalności firmy

Kto ponosi koszty niewypłacalności firmy?

Prowadząc własną działalność, trzeba liczyć się z tym, że nie zawsze sprawy będą toczyły się tak, jak to zaplanowaliśmy. Kiedy nasza spółka LTD napotyka na swojej drodze problemy z pokryciem wszystkich należności, może nadejść moment, kiedy po prostu nie mamy już innego wyjścia i musimy zastanowić się nad zakończeniem jej działalności. W przypadku niewypłacalnych spółek odbywa się to w ramach procesu likwidacji, jednak rodzaj likwidacji zależny będzie od sytuacji finansowej firmy.

Members’ Voluntary Liquidation

Na przeprowadzenie dobrowolnej likwidacji mogą zdecydować się wspólnicy spółek, które mimo trudności finansowych, w dalszym ciągu posiadają środki wystarczające na spłacenie swoich zobowiązań. Decydując się na rozpoczęcie tego procesu, należy jednak pamiętać o konieczności wyznaczenia likwidatora, który będzie sprawował nadzór nad prawidłowym przebiegiem wymaganych przez prawo działań. Koszty świadczonej usługi spadają przy tym rozwiązaniu na wspólników, którzy pokrywają je z majątku firmy.

Creditors’ Voluntary Liquidation

Również w przypadku firm, które nie mają wystarczających środków do uregulowania swoich należności, możliwe jest przeprowadzenie jej dobrowolnej likwidacji. W tym przypadku proces może rozpocząć się z inicjatywy wierzycieli chcących odzyskać swoje pieniądze. Dobrowolna likwidacja przez wierzycieli spółki ma na celu zdobycie środków pozwalających na spłatę jak największej części zadłużenia poprzez wyprzedanie majątku firmowego. Również w tej sytuacji niezbędne jest mianowanie likwidatora, którego praca zostanie opłacona z pieniędzy uzyskanych w trakcie likwidacji.

Compulsory liquidation

Zupełnie inaczej przedstawia się opcja przymusowej likwidacji, która rozpoczyna się na podstawie wyroku sądowego wydanego w odpowiedzi na wniosek wierzyciela. Dotyczy niewypłacalnych spółek, które nie są w stanie spłacić swoich wierzycieli. W takim przypadku to sąd wyznacza osobę, której zadaniem będzie zadbanie o prawidłowy przebieg likwidacji oraz spłacenie przynajmniej części zadłużenia wykorzystując pieniądze uzyskane w trakcie procesu likwidacyjnego. Również wynagrodzenie likwidatora zostanie opłacone za pomocą tych środków.

Koszt działalności likwidatora zależny będzie od wielkości i wartości likwidowanej spółki oraz tego, jak założony jest dany przypadek. Jak widać w powyższych przykładach, należności wobec osoby odpowiedzialnej za likwidację spółki pokrywane są środkami pochodzącymi z majątku firmy. Warto jednak wiedzieć, że czasami dyrektorzy decydują się na pokrycie kosztów likwidacji z własnych środków, nawet kiedy nie pozwala na to sytuacja firmy. Jest to spowodowane chęcią uniknięcia konsekwencji wynikających z przymusowej likwidacji spółki, która w przypadku odkrycia nieprawidłowości w czasie poprzedzającym niewypłacalność, może prowadzić do kar finansowych, a nawet dyskwalifikacji dyrektora.

Insolve Plus
Insolve Plus

Leave Comment

Privacy Policy - Terms of Use

Insolve+ - Pozycjonowanie stron UK - Neadoo Digital