Insolvency Practitioner

W jaki sposób IP sprzedaje majątek firmy?

Mimo że w Wielkiej Brytanii panują bardzo sprzyjające przedsiębiorcom przepisy, nie każdy biznes ma szanse na osiągnięcie sukcesu. Rynkiem kieruje zbyt wiele zmiennych, by można było od razu wskazać, jakie rozwiązania pozwolą na osiągnięcie zamierzonych celów. Zakładając własną spółkę LTD mamy wiele planów na przyszłość, jednak kiedy na jej rozwój mamy ograniczony budżet nawet drobne komplikacje mogą prowadzić do problemów z płynnością finansową firmy, a w ostateczności sprawić, że jedynym wyjściem jest jej likwidacja.

Likwidacja spółki LTD

Na podstawie obowiązującego w UK prawa proces likwidacji spółki LTD może przebiegać w sposób przymusowy, na podstawie wydanego przez sąd wyroku, ale też dobrowolnie na podstawie decyzji wspólników lub wierzycieli. W trakcie trwania procesu likwidacji kontrolę nad działaniami spółki przejmuje wyznaczony Insolvency Practitioner, w skrócie IP, czyli licencjonowany likwidator. Jest to osoba, która zajmie się bieżącymi sprawami administracyjnymi oraz będzie odpowiedzialna za uzyskanie niezbędnych do uregulowania zadłużenia środków poprzez wyprzedanie majątku firmy. Jednak właściwe rozdzielenie środków to nie jedyny obowiązek IP, ponieważ odpowiada również za przeprowadzenie kontroli i wykazanie co doprowadziło do niewypłacalności firmy w przypadku likwidacji spółki LTD przez jej wierzycieli.

Jak wygląda wyprzedawanie majątku likwidowanej spółki LTD?

Głównym zadaniem IP jest uregulowanie w jak największym stopniu zadłużenia firmy wobec wierzycieli. Oznacza to spłatę zaległych wynagrodzeń pracowników takiej spółki oraz wszelkich innych należności, które nie mogły być spłacane na bieżąco z powodu złej sytuacji finansowej biznesu.

Pierwszym krokiem, jaki zostaje podjęty jeszcze przed rozpoczęciem poszukiwania kupców, jest rzetelna wycena całego majątku oraz sprzętów wykorzystywanych w ramach działalności. Wartość takich przedmiotów szacowana jest przez obiektywnego rzeczoznawcę i musi odpowiadać cenie rynkowej.

Po uzyskaniu wiarygodnych informacji na temat realnej kwoty, jaką można zyskać na sprzedaży, IP może rozpocząć wyprzedawanie majątku spółki. Stroną takiej transakcji może być zarówno osoba trzecia, jak i przedstawiciele konkurencyjnych firm, ale możliwość zakupu takich sprzętów ma również dyrektor likwidowanej spółki. Warto jednak mieć na uwadze, że niezależnie od tego, kim jest osoba lub firma dokonująca zakupu cena nie ulega zmianie.

Wszystkie dochody uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na uregulowanie zaległych należności spółki. Nie w każdej sytuacji będą to jednak środki wystarczające na pokrycie całego zadłużenia, w takim przypadku istnieje określona kolejność wierzycieli, w jakiej otrzymują oni należne pieniądze. Hierarchia spłaty wygląda następująco:

  • Secured creditors, czyli wierzyciele zabezpieczeni, to podmioty posiadające zabezpieczenie udzielone przez firmę na wypadek braku możliwości spłaty. Są to na przykład banki udzielające pożyczki na zakup konkretnego sprzętu.
  • Preferential creditors, to grupa wierzycieli, w której skład wchodzą między innymi pracownicy, których wynagrodzenie nie zostało uregulowane.
  • Unsecured creditors, wierzyciele nieposiadający zabezpieczenia otrzymują spłatę należności w ostatniej kolejności. Z tego powodu jest to grupa, która często musi liczyć się z największymi stratami, mogą to być na przykład dostawcy oraz klienci firmy.
Insolve Plus
Insolve Plus

Leave Comment

Privacy Policy - Terms of Use

Insolve+ - Pozycjonowanie stron UK - Neadoo Digital